paklausyti

paklausyti
paklausýti intr.; SD385, R 1. kurį laiką klausyti: Sustok kalbėjęs, paklausyk, ką aš pasakysiu J.Jabl. Yra ko paklauso, bet nėra kas kitam pasako (apie plepų žmogų) Ds. Paklausykit paukštelės žaliam vyšnių sodely JV816. Ale tas karalaitis rengėsi ženytis, o jis, būdavo, eina pro tą grintelę pasivaikštinėti, o būdavo, eidams paklauso po langu BsMt186. Paklausýk, motule, koks gegutės balselis (d.) Gg. O ir išėjo jauniejie broleliai gegutės paklausýti JD1251. Išeikie, mergele, an didžio dvarelio, paklausyk, mergele, iš kur vėjas pučia TDrIV61(Rod). Paklausykiam, kas girdėt MitII166(Šd). Paklausyk, mergele, papasakosiu tau vieną pasaką Rp. ^ Paklausýk (ar girdi, žiūrėk), koki tatai esu pasenusi! Lnk. | refl.: Kalvienė nušlepsėjo prie durų, prikišo ausį, pasiklausė ir atsargiai atidarė duris A.Vencl. Ir buvo ko pasiklausyti (verta buvo klausyti) . Išgirdau, kad taip gražiai dainuoja, išbėgau pasiklausyti P.Cvir. Aš pasiklausysiu, kaip anys kalba MPs. Radijos galima paklausyt ir pasiklausyt Grl. Gražu pasiklausýt [pasakų, dainų] Klvr. Eisim pasklausýtie giesmių Brsl. Pasiklausyčiau, ar kukuoja gegelė JD130. ^ Nu, pasiklausyk! (stebintis) Šts. 2. patikėti: Kam paklausei to bernelio meilingų žodelių D22. 3. įvykdyti kieno įsakymą, paliepimą, norą: Liucija jos nepaklausė ir išėjo iš namų J.Balt. Kitąsyk ir tėvai turia vaikų paklausýt Skr. Balso jų visų pirma paklausiusys nemokyti mūsų kunigai M.Valanč. Kur geresni buvo žmonės, tuojau paklausė Sz. Ko tas rekežis, nė ant vieno žodžio tavęs nepaklausýs! Vvr. Pati vyresnybė greičiau tavęs paklausys J.Jabl(Žem). Daugiau [aš] nepaklausęs tavę berazumio! (o, kad aš tavęs kada klausyčiau!) Rod. Neklausei, dukrele, nė vieno žodelio, ale paklauseĩ, dukrele, to šelmio bernelio Arm. Aš turėjau našlaitytė visų paklausýti (d.) Ds. | prk.: Šiaurvėjis paklausė: sušlamėjo, suūžė Blv. ^ Geras ir žodžio paklauso, o pikto ir lazda neatataiso Pnd. Kas nenori imtie pyrago, tas paklausys kruvino botago Sz. Dabar tėvo neklauso, ryt šunies paklausys KrvP(). Anytos paklausysi, ne visados blogai padarysi KrvP(Vs). 4. padirbti, padirbėti, padėti (darbe): Maž priseis kada ko, ir aš paklausysiu Sdk. Reik ir jam paklausyt, reik nueit rugių pjauti (nes prašė) J.Jabl. Aš su kumele [talkoje] paklausiáu, dėl to ir ans man padėjo nusidarbuoti Šts. Tu man padėjai, ir aš tavęs paklausýsiu, kai kulste Trgn. 5. pasibėgti: Kiaulė jau yr paklaũsiusi Varn. Kumelę, vedant pas eržilo, negirdyt, tai paklausys LTR. Ar jau paklaũsė tavo kumelė? Up.
×bárškančios šuñs skūrõs paklausýti gailėtis: Neklausai manęs, tai šuns skūros barškančios paklausysi Kt.
dvãsios (kvãpo) pasiklaũsant
1. smarkiai (muša): Duoda (muša), būdavo, kvapo pasiklausydami BsPIII16. Kad duočiau, kad duočiau tai bezlepyčiai, dvasios pasiklausydama! Žem.
2. trūkstant jėgų: Į Plungę ėjau, dvãsios pasikláususi Krtn.
\ klausyti; apklausyti; atklausyti; įklausyti; išklausyti; nuklausyti; paklausyti; perklausyti; praklausyti; priklausyti; razsiklausyti; suklausyti; užsiklausyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • paklausyti — paklausýti vksm. Paklausiaũ móterų plepalų̃ ir išėjaũ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • ulbėjimas — dkt. Žmónės sustódavo skar̃džiuose paklausýti paũkščių ulbėjimo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apklausyti — 1. tr. klausymu ištirti ką nors: Daktaras tuojau priėjo ir apklausė jų širdis Mš. Gydytojas dar kartą davė man vaistų išgerti, apgraibstė, apklausė A.Vien. | refl.: Apsiklausiau: visur tyla Šts. Linkiu Tamstai gerai apsiklausyti, kas ką kalba Blv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atklausyti — intr. 1. refl. Š iki valios, lig nebenorint klausyti: Ausys yr atsiklausiusios tų kalbų Dr. Čia visokių dainų atsiklaũsom Skrd. Jausmingos jų (mergelių) dainelės, kad, dieną naktį beklausydamas, neatsiklausytai V.Krėv. Silpnutis negalėjo nei į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • balsus — balsùs, ì adj. (4); KN50 garsus: Balsùs būbnas J. Balsùs garsas Ds. Labai bal̃sią armoniką įsitaisė Grž. Balsì bažnyčia Tvr. Lietuvos mergelė žlugtelį velėjo, balsus kultuvėlis pakrantėj skambėjo LTR(Pnd). bal̃siai adv.: Šneki taip bal̃siai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • barimas — barìmas sm. (2) → barti: Tai vaikiščias – jau ir barìmo nebijo Prn. ^ Motinos barìmas – sviestu tepimas Grž. Geriau paklausyti protingo žmogaus barimo, nekaip kvailo pagyrimo KrvP(Lbv). | refl.: Nuolatinis barìmasis i ma[n] pačiam įsipyko Gs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • betgi — bètgi conj., bẽtgi Š bet, tačiau: Bètgi jau tu ir nušneki – nei pačiam paklausyti, nei kitam pasakyti Nmn. Kadangi saulė yra labai toli nuo mūsų ir bètgi atrodo mums didokas rutulys, tad aišku, jog didumo ji baisiai didelė J.Jabl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bilti — bìlti, sta (byla), o intr. kalbėti, byloti: Prašau labai žemai paklausyti manęs bilstančio, kaip aukso dzingilu dzingiluojančio JR17. Byla tarnopi tavo PK60. Ir jis girdėjo žodžius vaikų Luban bilstančių BB1Moz31,1. | prk.: Du paveikslai amžinos …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • daugakalbis — daugakal̃bis, ė smob. (2) žr. daugiakalbis: 1. Senis vis dėlto sukalbamas ir, kaip senas, daugakalbis, net mielas paklausyti Vaižg. 2. Š …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • derėti — 1 derėti, dẽra (dẽri, dẽria), ėjo 1. tr., intr. tartis, sutartį daryti, lygti: Aš derėjau arklį J. Kiek derėjai, tiek užmokėk J. Ar jūs dẽrit, ar nèderit, pigiaus aš neparduosiu Sch191. Kupčius arklio dẽria KBI40. Dẽri kiaušinius Ėr. Taip …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”